HO HO Horolezecký oddíl Hořice
HO HO Horolezecký oddíl Hořice
Úvod
O ns
Vzkazy z vboru
Diskuse
Stna

Stna


 
<- Zpt
 

Nejastj chyby na umlch stnch

Nepozornost, nesoustednost - Lezen vyaduje velkou koncentraci a neustlou pozornost. Mnoho raz se pihod, kdy se zapomeneme, e nkoho jistme, prv hovome s kamardem od vedle, i jen tak lelkujeme a svho lezce na druhm konci lana nemme dobranho. Ono kdy by dolo v tomto moment k pdu, me to mt i neblah nsledky. Proto vdy pozorn sledujeme svho partnera na lan a sprvn a vas dobrme.

patn postaven jistc osoby - Takt je velmi ast chyba, kdy jistc osoba stoj ve vt vzdlenosti od stny. I toto me mt v ppad pdu, neblah nsledky.

Cvakn expresek - Mme-li zapnutou expresku patn, to znamen je-li lano v expresce vedeno od ns smrem ke stn, me se stt, kdy ji mme nadlezenou, e pi ppadnm pdu hroz lanem jej oteven. I tohle si musme hldat. Mli bychom si rovn hldat zmek karabiny. Viz obr.1a a obr.1b

foto1

 

foto1b

 

Vynechn expresky - I zde plat stle se soustedit na lezen a hldat jistc body. asto se stv, e jedinci pehldnou expresku a necvaknou ji, lezou ji k dal a pi ppadnm pdu hroz i podlaha. Jet hor je, kdy si nkte moc sebevdom lezci, necvaknou expresku schvln. On kdy by nhodou praskl, i se otoil voln chyt, v tomto ppad je netst hotovo. Take stle musme bt pozorn a v dnm ppad nevynechvme jitn. To tam nen pidlno na okrasu!

foto2

 

Horn jitn jen na jedn expresce - S hornm jitnm je lezen bn, bohuel se obas stv, e nen lano zapnut v etzku, ale jen v jedn expresce. A to je moc patn. Jako vratn bod vdy mus bt pouit etzek s karabinou viz Obr.3a. V ppad, e lezeme s hornm jitnm, po nkom, kdo nedokonil cestu ve vratnm bodu, nesmme vycvakvat posledn dv expresky. Vdy mus bt zapnuty minimln dv expresky. Obr.3b.

foto3

 

foto3b

 

Nevybran expreska - I toto se velmi asto a to hlavn u novk stv, pi lezen na druhho, zapomeneme vycvaknout expresku a klidn si ji nadlezeme. A co se stane v ppad pdu? Musme si to ohldat, abychom vas vycvakli lano z expresky.

foto4

 

Lezen osob nad sebou - Je velmi nebezpen lezete-li na cest a nad sebou nhodou mte njakho tpka, kter by vm eventuln mohl spadnout na hlavu. Proto vdy jdte do cesty a je pln jasn, e vm nehroz, e by vm nkdo mohl skonit za krkem.

Tak tohle samozejm nen vet vech chyb, kter lezci na umlch stnch "obas" provdj, ale jen tch, kter jsou bu hodn zvan, i jsou provdny celkem asto, a mohou mt neblah nsledky.

A znovu pipomnme, je poteba lzt pozorn, neustle bt ve stehu, a lezeme na prvnho, i "jen" jistme. Opravdu to me mt fatln nsledky, proto se snate lzt tak, jak se m a ne si teba hrt na njakho toho supermana a vynechvat expresky, i stt pi jitn spolulezce njakch deset metr od stny.

Lezte vdy tak, aby se vm nestalo lezen non mrou, ale naopak aby vm lezen dlalo radost, mli jste jen sam pkn zitky.


Číslo konta : 185811159 / 0300
Adresa: Riegrova 1024, Hořice
Telefon: 608048301
email: servis.sedivy@centrum.cz

Odebírat akce

Chcete odebírat akce do emailu??
 
Email:
Turistické informace o regionu Krkonoše. Bohaté turistické zajímavosti a tipy na výlet.